Polski Związek
Motorowy

Jesteś tutaj: Strona główna O nas Znak PZM

ZNAK POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGOU C H W A Ł A nr 89/2007
Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego
z dnia 17 listopada 2007 r.


w sprawie: zasad używania nazwy i znaków towarowych

Polskiego Związku Motorowego.

 

Na podstawie § 33 ust. 2 pkt 16, § 13 pkt 6 i § 16 ust. 3 Statutu Polskiego Związku Motorowego oraz Uchwały nr 84/2007 Zarządu Głównego z dnia 29 września 2007 r. uchwala się, co następuje:


§ 1

Użyte w uchwale określenia oznaczają:

Godło - znak reprezentujący jakieś państwo lub organizację.

Logo (logotyp) - graficzny symbol przedsiębiorstwa, organizacji, serii wydawniczej itp.

Marka - znak firmowy, nazwa, termin, symbol, wzór lub ich kombinacja stworzona celem identyfikacji produktu, instytucji i wyróżnia ich spośród produktów konkurencji lub dobra opinia.

Wizerunek (image) - społeczny odbiór celów, treści i form działania organizacji.

Znak towarowy - znakiem towarowym może być każde oznaczenie przedstawione graficznie lub dające się graficznie wyrazić i które nadaje się do odróżniania na rynku towarów jednego podmiotu gospodarczego od towarów tego samego rodzaju innych podmiotów.


§ 2

Zmiana warunków społeczno-ekonomicznych i reguł formalnych mająca wpływ na działalność sportową i pozasportową Związku wymaga od członków i działaczy nowego, perspektywicznego podejścia w celu utrzymania i wzmocnienia – również za pomocą identyfikacji wizualnej – siły marki PZM oraz ułatwienia jej dalszej eksploatacji marketingowej.


§ 3

Wprowadzony Uchwałą nr 84/2007 Zarządu Głównego PZM z dnia 29 września 2007 r. nowy wzór znaku towarowego – logo PZM, odzwierciedla programową tożsamość Związku.


§ 4

1. Oficjalnymi znakami Polskiego Związku Motorowego są trzy znaki towarowe, chronione przez prawo własności przemysłowej.
2. Wprowadza się następujące rozróżnienie i terminologię:
1) znak tradycji historycznej – godło PZM,
2) znak słowno-graficzny działalności gospodarczej PZM,
3) znak towarowy – logo PZM.
3. Wizualizację znaków towarowych oraz ich funkcje przedstawiają odpowiednio załączniki: 1, 2, 3.


§ 5

1. Nazwa Polski Związek Motorowy lub jej skrót PZM jako nazwa osoby prawnej stanowi dobro organizacji korzystające z ochrony cywilno-prawnej.
2. Tej samej ochronie podlegają znaki towarowe Polskiego Związku Motorowego.


§ 6

1. Nazwą i znakiem towarowym Polskiego Związku Motorowego posługują się władze statutowe Związku oraz jednostki organizacyjne utworzone przez te władze w trybie obowiązującego Statutu PZM.
2. Używający znaku towarowego - logo PZM obowiązani są dodać do nazwy bliższe określenie jednostki organizacyjnej, np. Zarząd Główny, Główna Komisja Rewizyjna, Zarząd Okręgowy, Okręgowa Komisja Rewizyjna.
3. Członkowie Polskiego Związku Motorowego mogą używać nazwy PZM i jego znaku towarowego - logo PZM wyłącznie jako określenie swego członkowstwa w Organizacji z tym, że równocześnie z używaniem nazwy i logo obowiązani są zamieszczać swój status członkowski (członek rzeczywisty, członek wspierający).


§ 7

1. Znak słowno-graficzny działalności gospodarczej PZM może być używany jedynie do działalności zgodnej ze Statutem i przepisami wewnętrznymi Polskiego Związku Motorowego.
2. Korzystanie z nazwy bądź znaku towarowego lub chociażby sugerowanie, że prowadzona przez członka PZM działalność gospodarcza jest związana z Polskim Związkiem Motorowym, jego władzami lub jednostkami organizacyjnymi wymaga zawarcia umowy cywilno-prawnej z Zarządem Głównym Polskiego Związku Motorowego.
3. Zarząd Główny Polskiego Związku Motorowego może na podstawie ww. pisemnej umowy zezwolić na odpłatne stosowanie nazwy i znaków towarowych Polskiego Związku Motorowego, jeśli nie pozostaje to w sprzeczności z celami statutowymi PZM, a poziom i sposób jej prowadzenia nie narusza opinii i dobrego imienia oraz słusznych interesów Polskiego Związku Motorowego lub członków Organizacji.

§ 8

Eksponowanie nazwy i znaku towarowego – logo PZM na zawodach sportowych i imprezach statutowych w formie określonej w załączniku nr 3 jest obowiązkowe, jeśli zawody te lub imprezy organizowane są przez władze, jednostki organizacyjne Polskiego Związku Motorowego, a także gdy ich organizację zlecił lub powierzył Polski Związek Motorowy, w ramach zatwierdzonych przez władze Związku kalendarzy imprez sportowych lub statutowych.

§ 9

Zasady stosowania nazwy i znaku towarowego Polskiego Związku Motorowego przewidziane w niniejszej uchwale dotyczą również osób fizycznych i organizacji zrzeszonych przez członków Polskiego Związku Motorowego.

§ 10

Członkowie Polskiego Związku Motorowego mający prawo używania znaków towarowych PZM na mocy Statutu PZM, niniejszej uchwały lub umów zawartych z Zarządem Głównym Polskiego Związku Motorowego nie mogą udzielać dalszej zgody, tj. cedować lub udostępniać tego prawa odpłatnie lub nieodpłatnie na rzecz kogokolwiek bez pisemnej zgody Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego.

§ 11

Wszystkie władze statutowe i jednostki organizacyjne oraz członkowie Polskiego Związku Motorowego mają obowiązek dbania o ochronę znaków towarowych Polskiego Związku Motorowego i ich stosowania wyłącznie zgodnie z niniejszą Uchwałą.

§ 12

Członkowie Polskiego Związku Motorowego lub inne osoby prawne, fizyczne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, używający nazwy lub znaków towarowych Polskiego Związku Motorowego niezgodnie z zasadami niniejszej Uchwały powinni niezwłocznie zaprzestać stosowania nazwy i znaków towarowych PZM lub dostosować warunki ich używania do zasad niniejszej uchwały pod rygorem sankcji przewidzianych w Statucie PZM, nie wyłączając konsekwencji cywilno-prawnych wynikających z art. 24 w związku z art. 43 Kodeksu cywilnego oraz ustawy prawo własności przemysłowej (art. 296 ust. 1 i 2 pkt 1-3).

§ 13

Traci moc uchwała Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego z dnia 26.04.1997 r. w sprawie używania nazwy i znaku Polskiego Związku Motorowego.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Za zgodność

P r e z e s

Andrzej Witkowski

 

Otrzymują:
- członkowie ZG PZM
- Główna Komisja Rewizyjna
- Trybunał PZM
- Zarządy Okręgowe PZM
- Automobilkluby i kluby - członkowie rzeczywiści PZM - za pośrednictwem ZO PZM
- PZM Holding Sp. z o.o
- Spółki PZM - za pośrednictwem PZM Holding Sp. z o.o
- Biura ZG PZM: Sportu i Marketingu, Prezydialne, Finansowe


Załącznik nr 1 do Uchwały ZG PZM
nr 89/2007 z dnia 17.11.2007 r.ZNAK TRADYCJI HISTORYCZNEJ GODŁO PZM


Odnosząc się z należytym szacunkiem do dokonań Związku firmowanych tym znakiem towarowym, zachowujemy jego funkcję jako znaku dokumentującego historię i dorobek PZM.
Ten znak towarowy pozostaje obecny w życiu organizacji:
a) jest materialnym symbolem statutowych tytułów i godności,
b) na posiadanych przez struktury Związku: sztandarach, proporcach, trofeach,
c) eksponowany w izbach tradycji,
d) w wydawnictwach poświęconych historii i dorobkowi PZM,
e) towarzyszyć będzie obchodom jubileuszy rocznicowych
 


Załącznik nr 2 do Uchwały ZG PZM
nr 89/2007 z dnia 17.11.2007 r.ZNAK SŁOWNO-GRAFICZNY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PZMZgodnie z par. 57 Statutu Polskiego Związku Motorowego „Formy, zakres i metody prowadzenia działalności gospodarczej Związku ustala Zarząd Główny.”
Zgłoszenie prawa ochronnego na powyższy znak towarowy obejmuje 27 pozycji różnorodnych form działalności gospodarczej.

Załącznik nr 3 do Uchwały ZG PZM
nr 89./2007 z dnia 17.11.2007 r.ZNAK TOWAROWY - LOGO PZM


1. Realizując uchwałę Krajowego Zajazdu PZM z dnia 30 czerwca 2007 r., działając na podstawie § 33 ust. 2 pkt. 16, Zarząd Główny uchwałą nr 84/2007 z dnia 29 września 2007 r. ustalił nowy wzór znaku towarowego - logo PZM.
2. Powyższe logo jest znakiem rozpoznawczym, podstawowym narzędziem kreowania wizerunku PZM jako organizacji nowoczesnej, dynamicznej, spełniającej sportowe i pozasportowe pasje oraz aspiracje członków i sympatyków Związku.
3. Zasady właściwego użytkowania logo PZM zostaną określone w dokumencie „Identyfikacja wizualna PZM” opracowanego w formie książkowej i elektronicznej, który zostanie przekazany jednostkom organizacji w terminie do dnia 15.01.2008.
4. Dokument „Identyfikacja wizualna PZM” będzie zawierał:
a) zasady użytkowania logo PZM w oficjalnych materiałach publikowanych przez jednostki organizacyjne PZM (np. dyplomy, listy gratulacyjne itd.),
b) sposoby oznakowań materiałów informacyjno-reklamowych, w tym gadżetów dotyczących imprez i wydarzeń firmowanych przez PZM (np. banery, flagi, itd.).
c) szablony wszystkich druków użytkowych, stosowanych w PZM (m.in. papier firmowy, wizytówki, koperty itd.).
5. Każdy członek rzeczywisty, jednostka organizacyjna, działacz i pracownik ma obowiązek dbać o właściwą identyfikację PZM posługując się zasadami zawartymi w „Identyfikacji Wizualnej PZM”.
6. Materiałem wyjściowym do wdrażania powyższych reguł są przekazane w dniu 17.11.2007 r. x/ zasadnicze wskazania dotyczące kolorów użytych w logo PZM oraz jego zamieszczanie na różnych tłach kolorystycznych, czyli tzw. „manual”, przekazany na nośniku elektronicznym (płyta CD).
7. Na przestrzeni roku 2008 winna nastąpić znacząca zmiana w zakresie identyfikacji wizualnej działalności PZM.

X/ Materiał, o którym mowa w pkt 6 przekazany został uczestnikom posiedzenia Zarządu Głównego PZM w dniu 17 listopada 2007 r. i jest w dyspozycji Zarządów Okręgowych PZM.

Słowa kluczowe: PZM Znak

Do góry