Polski Związek
Motorowy

Jesteś tutaj: Strona główna Turystyka Turystyka Motorowa w PZM

 

Turystyka Motorowa w PZM

Zgodnie ze statutem Polskiego Związku Motorowego jednym z podstawowych celów Związku jest "...rozwój krajowej i zagranicznej turystyki motorowej i caravaningowej ...", a realizacja tego zadania ma się odbywać poprzez ".... programowanie i propagowanie rozwoju oraz organizowanie samochodowej, motocyklowej i caravaningowej turystyki krajowej i zagranicznej".

Turystyka w PZM oparta jest o pracę społeczną działaczy Związku i klubów w nim sfederowanych. Działalność specjalistycznych odmian turystyki, a mianowicie: 
- nawigacji samochodowej,
- turystyki motorowej,
- turystyki osób niepełnosprawnych,

nadzoruje w strukturach Zarządu Głównego PZM Główna Komisja Sportów Popularnych i Turystyki, a w terenie odpowiednio Okręgowe Komisje Sportów Popularnych i Turystyki.
Niezależnie od tej społecznej działalności, w strukturach gospodarczych PZM, funkcjonuje komercyjna, turystyczna działalność usługowa prowadzona przez Biuro Turystyki "PZM Travel".

Do zadań GKSPiT, której od 2003 roku przewodniczy Wiceprezes ZG PZM ds. Turystyki Stanisław Reterski, należy m.in.: kierowanie, koordynowanie, programowanie i opiniowanie oraz występowanie z wnioskami w dziedzinie sportów popularnych i turystyki motorowej w Polsce, inspirowanie działalności oraz ocena pracy jednostek terenowych Związku w tej dziedzinie, wdrażanie nowych metod szkolenia w zakresie turystyki i podejmowanie działań wynikających z przynależności PZM do międzynarodowych federacji (FIA, FICC, FIM), a także podejmowanie działań w celu podnoszenia kultury motoryzacyjnej i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uprawnienia Komisji, scedowane na nią przez Zarząd Główny PZM, obejmują m.in.: nadawanie uprawnień Organizatora Sportu Popularnego, przyznawanie odznak Turysty Motorowego, interpretowanie krajowych i międzynarodowych regulaminów i instrukcji, zatwierdzanie tras i regulaminów imprez krajowych i międzynarodowych, zatwierdzanie wyników imprez, ustalanie składu ekip na imprezy międzynarodowe w kraju i za granicą, powierzanie organizacji imprez w zakresie sportów popularnych i turystyki w kraju.

Zakres spraw, którymi zajmuje się GKSPiT ZG PZM obejmuje także szkolenie przyszłych animatorów turystyki motorowej. Materiały, programy i formy teoretycznego i praktycznego szkolenia Organizatorów Sportu Popularnego (OSP), są stale nowelizowane i doskonalone.
Istniejąca kiedyś odznaka SITM, nadawana doświadczonym działaczom - organizatorom imprez, zastąpiona została dwustopniowym tytułem OSP. Warunki jakie musi spełnić posiadacz tytułu OSP są zaostrzone i wynikają z przepisów organizacji turystyki motorowej, ściśle powiązanej ze sportami popularnymi. 
Podkomisja ds. Szkolenia zajmująca się tymi sprawami w GKSPiT koordynuje także działania związane z przyznawaniem Odznaki Turysty Motorowego.

W turystyce motorowej PZM istnieje pojęcie "środowisko", które wskazuje na jej zróżnicowanie w zależności od zainteresowań i możliwości jej uprawiania. Programowaniem i koordynowaniem działań w poszczególnych dziedzinach środowiska turystyki zajmują się odpowiednie Podkomisje GKSPiT. U "nawigatorów" Podkomisja ds. nawigacji, u kierowców inwalidów Podkomisja ds. zmotoryzowanych niepełnosprawnych, a w turystyce samochodowo-motocyklowej Podkomisja ds. turystyki motorowej.
GKSPiT w swojej pracy, przy podejmowaniu decyzji, korzysta z doradztwa i opinii doświadczonych działaczy skupionych w tych podkomisjach.

Sportowy charakter PZM wpływa od pewnego czasu na turystykę motorową. Stąd istnienie turystycznych rozgrywek o randze Mistrzostw Polski:
- Nawigacyjne Samochodowe Mistrzostwa Polski,
- Turystyczne Motorowe Mistrzostwa Polski,
- Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych. 

Odpowiednikami tych imprez centralnych, są organizowane lokalnie mistrzostwa okręgowe. Widomy to znak, że turystyka motorowa może służyć wszystkim i być uprawiana przez wszystkich.
Dla starszych bez elementów sportowych, dla młodszych z możliwością wyżycia się w rywalizacji sportowej.

Od 2009 roku organizowany jest także cykl imprez pod nazwą Turystyczny Puchar Polski, o łagodniejszych wymaganiach regulaminowych, zachęcających do udział szersze grono uczestników oraz kluby nie mające doświadczenia w organizacji imprez mistrzowskich.

Działacze turystyczni PZM organizują imprezy krajowe, uczestniczą w imprezach zagranicznych, biorą także z powodzeniem udział w pracach organizacji międzynarodowych W nowym oknieFIA oraz W nowym oknieFIM.

Zarząd Główny PZM doceniając rolę turystyki motorowej poświęca tej dziedzinie działalności swoje obrady, podczas których omawiane są i ustalane kierunki działania Związku w tym zakresie. Uzupełnieniem są wnioski uzyskiwane podczas corocznie organizowanych narad działaczy turystyki motorowej PZM, z udziałem przedstawicieli wszystkich Zarządów Okręgowych PZM. Narady te spełniają założone cele, stwarzając możliwość bezpośredniego kontaktu i wymiany doświadczeń zarówno na płaszczyźnie oficjalnej jak i towarzyskiej.

Społeczną działalność GKSPiT oraz jej Podkomisji wspiera Biuro Sportu ZG PZM, prowadząc formalnie sprawy turystyki, realizując podjęte inicjatywy i decyzje. Kontakt z biurem i za jego pośrednictwem ze środowiskiem turystyki jest następujący:

E-mail: turystyka@pzm.pl , Tel. +48 22 849 93 61/62 Fax. +48 22 848 19 51

Od lutego 2006 roku GKSPiT PZM wydaje internetowy informator turystyczny newsletter@pzm.pl. To nowoczesne wydawnictwo docierające co tydzień, za pomocą poczty elektronicznej, do czytelników w kraju i za granicą dostarcza informacje z dziedziny turystyki motorowej, nawigacji samochodowej, bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd), pojazdów zabytkowych, caravaningu i innych spraw ważnych dla zmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego. Stanowi ono bezpośredni środek kontaktu z turystami i sympatykami tych dziedzin w PZM i poza Związkiem. Subskrypcja na stronie  Newsletter PZM

Od 2011 roku istnieje także oficjalny profil GKSPiT na otwartym forum społecznościowym Facebook pod adresem: http://www.facebook.com/spitur

Słowa kluczowe: Turystyka

Do góry